Print header

Izobraževanja

Akcijski načrt za izboljšanje sistema in profesionalizacije v javnem naročanju

Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, je z namenom izboljšanja sistema in profesionalizacije v javnem naročanju v Republiki Sloveniji pripravilo Akcijski načrt, ki je dostopen tukaj.

Seminar o izboljšanju prakse javnega naročanja

Ministrstvo za javno upravo je skupaj z Veleposlaništvom Velike Britanije 27. 3. 2018 v Ljubljani organiziralo enodnevni seminar namenjen izboljšanju prakse javnega naročanja. Dogodek sta otvorila veleposlanica Velike Britanije v Sloveniji, Sophie Honey in minister za javno upravo, Boris Koprivnikar, pri predstavitvah in razpravo pa so sodelovali dr. Aris Georgopoulos, docent evropskega in javnega prava Pravne fakultete in vodja raziskovalnega oddelka za obrambo in strateško javno naročanje Univerze v Nothingamu, Sašo Matas, generalni direktor Direktorata za javno naročanje, Borut Smrdel, predsednik Državne revizijske komisije in mag. Janja Pavšič, svetovalka predsednika Računskega sodišča RS. Dogodek je moderirala mag. Urška Skok Klima, vodja Sektorja za sistem javnega naročanja, Direktorat za javno naročanje.

Dogodek je bil namenjen ozaveščanju o pomembnosti odprtega, učinkovitega, strateškega in pametnega javnega naročanja in je temeljil na izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj priznanih strokovnjakov s področja javnega naročanja v Evropi. V okviru dogodka so sodelujoči naslovili problematiko vključevanja socialno odgovornega ravnanja v javno naročanje, iskali rešitve za dvig konkurenčnosti in ukrepe za povečanje možnosti sodelovanja malih in srednjih podjetij. Sodelujoči so se dotaknili tudi modernizacije, vključno z elektronskim javnim naročanjem, pomemben segment pa je bil namenjen tudi ukrepom za preprečevanje oz. prepoznavanje »bid-rigging«-a in korupcije v postopkih javnega naročanja.

Dogodek sta otvorila Veleposlanica Velike Britanije v Sloveniji Sophie Honey in Minister za javno upravo Boris Koprivnikar.

Predstavitve

Fotogalerija

Predstavitev Uredbe o zelenem javnem naročanju

Na predstavitvi, ki je potekala 6. 12. 2017, so predstavnice Ministrstva za okolje in prostor, ga. Tatjana  Orhini Valjavec, ter Direktorata za javno naročanje, mag. Urška Skok Klima, vodja Sektorja za sistem javnega naročanja in Maja Marinček, predstavile novo ureditev zelenega javnega naročanja, ki na tem področju prinašajo določene novosti, zlasti z vidika poenostavitve zelenega javnega naročanja in omogočanja prilagoditev zahtev naročila okoliščinam posameznega primera. Uredba o zelenem javnem naročanju je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 51/17 in bo začela veljati 1. 1 .2018.

Predstavitvi: (ppt in pdf v priponki)Predstavitev novele Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

 

Na predstavitvi, ki je potekala 5. 12. 2017, je predstavnica Direktorata za javno naročanje, mag. Urška Skok Klima, vodja Sektorja za sistem javnega naročanja predstavila spremembe pravnega varstva v postopkih javnega naročanja, ki na tem področju prinašajo določene novosti, zlasti z vidika večje učinkovitosti javnega naročanja. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravem varstvu v postopkih javnega naročanja je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 60/17 in je začel veljati 26.11.2017.

 

Predstavitev: LinkPredstavitev Enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD

Na predstavitvi, ki je potekala 17. 1. 2017, je predstavnica Sektorja za sistem javnega naročanja MJU, Maja Koković predstavila Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, njegovo vlogo in namen v postopku javnega naročanja, cilje, ki si jih z njegovo vzpostavitvijo prizadevajo doseči organi EU in države članice, zasnovo in vsebino ESPD ter z njima povezane določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), zlasti glede razlogov za izključitev in pogojev za sodelovanje. Na predstavitvi je bil v praksi prikazan način priprave ESPD z brezplačno elektronsko storitvijo oziroma aplikacija za eESPD in predstavljen način izpolnjevanja primera ESPD s strani gospodarskega subjekta.

Predstavitev:

Brezplačna elektronska storitev in aplikacija za eESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/

Navodilo in več informacij o ESPD: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/stalisca-ministrstva/obrazci

Predstavitev Smernic za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev

Na predstavitvi, ki je potekala 8.11.2016, sta predstavnika MJU, Sašo Matas, generalni direktor Direktorata za javno naročanje in mag. Urška Skok Klima, vodja Sektorja za sistem javnega naročanja ter predstavnik Inženirske zbornice Slovenije, Elvis Štemberger, univ.dipl.inž.el, predstavili bistvene spremembe ZJN-3 v luči rešitev, ki spodbujajo naročanje kakovostnih arhitekturnih in inženirskih storitev ter Smernice za naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev. Z namenom lažje in učinkovite uporabe meril je naročnikom dano na razpolago tudi dodatno funkcionalno orodje - excellov pripomoček za enostavnejšo oceno ponudb v skladu s smernicami, ki zasleduje klasičen postopek evaluacije prispelih ponudb in je bil v okviru dogodka tudi praktično prikazan.

Gradivo iz predstavitve: Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev - gradivo

 

Brezplačne predstavitve novega Zakona o javnem naročanju (ZJN -3) po Sloveniji


V Ministrstvu za javno upravo smo konec leta 2015 pripravili nov Zakon o javnem naročanju (ZJN - 3), ki ga je Državni zbor sprejel v mesecu novembru, uporabljati pa se je začel 1. aprila 2016. Skladno z večletno prakso, ko ministrstvo brezplačno predstavlja zakonodajne novosti bodočim uporabnikom, so bile tudi novosti, ki jih prinaša nov Zakon o javnem naročanju, predstavljene vsem bodočim uporabnikom po več krajih po Sloveniji.

Predstavitev: ZJN3 PredstavitevPredstavitev Smernic za javno naročanje gradenj s primeri prakse

 Na predstavitvi, ki je potekala 21.6.2017, je Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Direkcijo RS za infrastrukturo in Stanovanjskim skladom Republike Slovenije izvedlo brezplačno predstavitev Smernic za javno naročanje gradenj s primeri prakse. Sodelujoči, g. Jože Renar (GZS), mag. Urška Skok Klima (MJU), ga. Tanja Pihlar (MJU), g. Tomaž Willenpart (DRSI), dr. Jerneja Zorko (SSRS) in ga. Mojca Furlan (za GZS), so udeležencem predstavili koncept smernic, z bistvenimi poudarki (ustreznost pogojev za sodelovanje, merila in z njimi povezane prednosti in tveganja, neobičajno nizka ponudba, drobljenje, ocenjena vrednost..), primere in napotke iz prakse, tako za ceste, kot za stavbe ter pojasnili osnove gradbene pogodbe, zlasti z vidika, kako se izogniti sporom ter podali informacije o posameznih pomembnih klavzulah in uravnoteženosti pogodbe.

Gradivo iz predstavitvePredstavitev prenovljenega portala javnih naročil - PJN

Na dveh predstavitvah, ki sta potekali dne 14. 9. 2017, je predstavnica Sektorja za sistem javnega naročanja MJU, Maja Koković, predstavila prenovljen portal javnih naročil in z njim povezane določbe javnonaročniške zakonodaje, v praksi pa tudi prikazala bistvene funkcionalnosti in prednosti portala, ki so v veliki meri še neizkoriščene. Portal sicer zaradi dodatnih funkcionalnost, ki jih zagotavlja, novih standardiziranih obrazcev za objave in drugačne ureditve posameznih delov postopkov javnega naročanja, prinaša nekoliko spremenjen način objavljanja, hkrati pa omogoča večjo preglednost za naročnike, gospodarske subjekte in zainteresirano javnost.

Predstavitev v ppt
Predstavitev v pdf