Print header

Naloge direktorata

Kjučne naloge direktorata so:

  • pripravljanje predpisov s področja javnega naročanja,
  • usklajevanje slovenskih predpisov s področja javnega naročanja z evropskim pravnim redom,
  • sistemsko spremljanje in sodelovanje pri usklajevanju predpisov Evropske unije in Svetovne trgovinske organizacije s področja javnega naročanja,
  • priprava gradiv za delovna telesa Evropske komisije in drugih evropskih institucij,
  • standardizacija tipskih nabav, vključno s pripravo vzorčne razpisne dokumentacije za tipične vrste javnih naročil in vzpostavitvijo baze tržnih informacij za tipske predmete naročil,
  • združevanje posameznih predmetov javnih naročil v skupna javna naročila in izvajanje postopkov skupnega javnega naročanja,
  • razvoj elektronskega poslovanja na področju javnega naročanja z celovito informatizacijo procesov javnega naročanja in vzpostavitvijo elektronskega kataloga,
  • priprava mnenj o vprašanjih s področja javnega naročanja in svetovanje naročnikom o pomembnejših javnih naročilih,
  • spremljanje izvajanja določb veljavnih zakonov s področja javnega naročanja in na njuni podlagi izdanih predpisov,
  • skrb za organizacijo in izvedbo strokovnih izobraževanj, zlasti v sodelovanju z Upravno akademijo Ministrstva za javno upravo,
  • priprava analiz o sistemu javnega naročanja,
  • sodelovanje s tujimi institucijami in strokovnjaki na področju javnega naročanja,
  • skrb za izdajanje in dostopnost strokovne literature,
  • skrb za dostopnost informacij o javnem naročanju v drugih državah,
  • vzpostavitev strokovnega okolja s prenosom dobrih praks iz tujine.


  Za potrebe skupnih javnih naročil in naročil po pooblastilu, direktorat:

  • za organe Republike Slovenije izvaja skupno javno naročanje vlade v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, in druga naročila, za katera vlada pooblasti Ministrstvo za javno upravo,
  • zbira potrebe organov Republike Slovenije in vladi predlaga v sprejem izvedbo skupnih javnih naročil,
  • izvaja javna naročila za organe državne uprave in druge organe po pooblastilu,
  • upravlja informacijski sistem, ki v okviru sklenjene pogodbe ali okvirnega sporazuma omogoča oddajanje posameznih naročil.