Print header

Svetovanje in help desk

Telefonsko svetovanje (sistem javnega naročanja) izvaja Direktorat za javno naročanje vsak torek, sreda in četrtek med 9.00 in 12.00 uro na tel. številki: 01 478 1688.

Pojasnila v okviru svetovanja so podana izključno na podlagi podatkov, jih posreduje klicatelj. Ministrstvo za javno upravo ni pristojno za presojanje konkretnih situacij in s tem za presojanje pravilnosti oziroma nepravilnosti ravnanj naročnikov in ponudnikov v postopkih javnega naročanja, zaradi česar lahko podaja splošne neobvezujoče razlage določb javnonaročniške zakonodaje.

 Help - desk

V Partnerskem sporazumu, sklenjenim med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, se je Republika Slovenija zavezala k izpolnitvi splošne predhodne pogojenosti za uspešno implementacijo javno naročniške zakonodaje na področju izvajanja Evropskih strukturnih in investicijskih skladov tudi na način, da bo zagotovila delovanje t.im. help deska, preko katerega bo naročnikom omogočeno svetovanje oziroma pomoč pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in izvajanju postopkov oddaje javnega naročila oziroma izvajanju pogodbenih določil.
V okviru Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje je v skladu z zgoraj navedenim od 15. septembra 2016 vzpostavljena enota za pomoč uporabnikom (t. im. help desk).
Prednostno bo pomoč nudena naročnikom in gospodarskim subjektom, ki izvajajo oziroma sodelujejo pri javnih naročilih, sofinanciranih s sredstvi EU. Naročnike in gospodarske subjekte prosimo, da izpolnijo spodnji e-obrazec z zahtevanimi informacijami, na podlagi katerih bomo lahko preučili opredeljeni problem. V najkrajšem času bomo na zastavljeno vprašanje odgovorili na zapisani elektronski naslov oziroma vas kontaktirali po telefonu na zapisano telefonsko številko. Svetujemo, da vprašanje zastavite čimbolj natančno, s čimer bo hitreje omogočena podaja konkretnejšega in podrobnejšega odgovora.

Za zastavljanje vprašanj uporabite obrazec na spletni strani https://ejn.gov.si/direktorat/pomoc-uporabnikom.html.