Print header

Objavljena je vzorčna razpisna dokumentacija za blago in storitve

01.01.2012

Na razpolago sta vzorca razpisne dokumentacije za javna naročila na področju blaga in storitev. Vzorca sta namenjena naročnikom z namenom enostavnejšega izvajanja postopkov oddaje javnih naročil in lahko služita kot osnova za izdelavo razpisne dokumentacije. Dokumenti, ki so objavljeni, vsebujejo obvezne sestavine, ki jih mora vsebovati razpisna dokumentacija glede na določila Zakona o javnem naročanju in tudi neobvezne sestavine, ki jih lahko posamezni naročnik uporabi glede na predmet naročila.

Objavljeni obrazci so lahko naročnikom v pomoč, vsebina pa je odvisna predvsem od razpisne dokumentacije v vsakem posameznem postopku oddaje javnega naročila in mora biti absolutno skladna z njo.

Vzorci razpisne dokumentacije:

BLAGO:

POSAMEZNI DOKUMENTI:
Navodila ponudnikom - BLAGO

Obrazec Prijava
Tehnične specifikacije - BLAGO
Obrazec Izjava o delovnih izkušnjah-BLAGO


Obrazec Izjava o delovnih izkušnjah-STORITEV
STORITVE:

Obrazec Izjava o referencah-BLAGO
Navodila ponudnikom - STORITVE


Obrazec Izjava o referencah-STORITEV
Tehnične specifikacije - STORITVE


Obrazec Izjava kadra o stopnji (ravni) izobrazbeObrazec Izjava podizvajalca
NAROČILA MALE VREDNOSTI:


Obrazec Izjava za fizične osebe
Navodila ponudnikom - NMV


Obrazec Izjava za pravne osebe
Obrazec Izjava podizvajalca - NMV


Obrazec Izjava za samostojnega podjetnika
Obrazec Izjava o izpolnjevanju pogojev - NMV


Obrazec Ponudba/predračun-BLAGO
Obrazec Prijava - NMV


Obrazec Ponudba/predračun-STORITEVObrazec Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebeObrazec Predložitev ponudbeObrazec Soglasje podizvajalcaVzorec Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznostiVzorec Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem rokuVzorec Garancija oz. zavarovanje za resnost ponudbe

 

AJN obvešča uporabnike, da so objavljeni dokumenti vzorčne razpisne dokumentacije zgolj informativnega značaja in lahko uporabnikom služijo zgolj kot pripomoček pri izvedbi postopkov oddaje javnih naročil, zato ne prevzema nobene odgovornosti za aktualnost, točnost in/ali popolnost objavljenih informacij in tudi ne za morebitno škodo, nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. AJN si pridržuje pravico do sprememb, dopolnjevanja, brisanja vsebine objavljene vzorčne razpisne dokumentacije, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov in ne odgovarja za kakršnokoli škodo uporabniku ali tretji osebi, ki bi nastale kot posledice tako povzročenih sprememb.