Print header

Obvestilo o novih obrazcih za objavo na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU

09.01.2012

NOVI OBRAZCI ZA OBJAVE NA PORTALU JAVNIH NAROČIL IN V URADNEM LISTU EU

(Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 842/2011)

 

 

V skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 842/2011 z dne 19. avgusta 2011 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1564/2005 (UL L št. 222 z dne 27. avgusta 2011, str. 1), se z začetkom leta 2012 za objave na portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU začnejo uporabljati novi obrazci. Ministrstvo za finance je v sodelovanju z Javnim podjetjem Uradni list Republike Slovenije, d.o.o., poleg evropskih obrazcev nekoliko preoblikovalo tudi:

−         Obvestilo o oddaji naročila male vrednost iz 12. točke prvega odstavka 57. člena ZJN-2 oziroma 13. točke prvega odstavka 57. člena ZJNVETPS in

−         Obvestilo o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi iz 5. točke prvega odstavka 57. člena ZJN-2 oziroma ZJNVETPS.

 

Povezava: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:222:0001:0187:SL:PDF

 

V vseh obvestilih, ki se nanašajo na objavo oddaje javnega naročila, so na novo opredeljeni obvezni podatki, pri čemer se je njihov nabor, glede na prejšnjo ureditev razširil. Navedeno bo Ministrstvo za finance uredilo tudi z spremembami:

−         Uredbe o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07),

−         Uredbe o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07),

−         Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 8/09) in

−         Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 8/09).

 

Navedeni predpisi so v pripravi in bodo postopoma, začenši z januarjem 2012, posredovani v sprejem Vladi RS.


V povezavi s spremembami je Ministrstvo za finance sprejelo novo stališče glede objavljanja obvestil o oddaji naročil iz Seznama storitev B, ki bo v nekaj dneh objavljena na naši spletni strani, in sicer:

 

Storitev iz Seznama storitev B

V primeru javnega naročila storitev iz Seznama storitev B mora naročnik upoštevati določbe zakona v zvezi z opredelitvijo predmeta, tehničnimi specifikacijami in objavo obvestila o oddaji naročila. Na seznam storitev B, ki ga na podlagi ZJN-2 določa Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07), na podlagi ZJNVEPTS pa Uredba o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Uradni list RS, št. 18/07), so namreč uvrščene storitve, ki so vezane na lokalno tržišče oz. so tako specifične, da za dodelitev javnega naročila ponudniki izven države članice ne bi bili zainteresirani in/ali ga sposobni izvesti.

 

Kadar naročnik pri oddaji storitev iz Seznama storitev B, kamor so uvrščene storitve iz kategorij storitev 17 do 27, upošteva le določbe zakona, ki urejajo opredelitev predmeta, tehnične specifikacije in objavo obvestila o oddaji naročila, mora, ne glede na vrednost naročila, portalu javnih naročil posredovati obvestilo o oddaji naročila iz:


−         3. točke prvega odstavka 57. člena ZJN-2, tj. obrazec 3, predpisan z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 842/2011, oziroma
−         3. točke prvega odstavka 57. člena ZJNVETPS, tj. obrazec 6, predpisan z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 842/2011.

 

Le v teh obrazcih lahko naročnik označi, da se ne strinja z objavo obvestila na portalu javnih naročil oziroma v Uradnem listu EU.