Print header

Sklep Vlade RS o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju

04.11.2013

Vlada Republike Slovenije je dne 30. 10. 2013 sprejela Priporočila glede uporabe finančnih zavarovanj pri javnem naročanju in projektih, sofinanciranih s sredstvi EU. K uporabi priporočil je zavezala ministrstva, njihove organe v sestavi in vladne službe, organom upravljanja in posredniškim telesom je naložila, da od upravičencev zahtevajo, da se priporočila uporabljajo tudi pri projektih, sofinanciranih s sredstvi EU, ostale javne naročnike pa je pozvala k uporabi priporočil. Ministrstvo za finance je v skladu s tem sklepom Vlade Republike Slovenije pripravilo:

- vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje resnosti ponudbe,
- vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
- vzorec finančnega zavarovanja za zavarovanje za odpravo napak.