Print header

Vzpostavitev tehničnih pogojev za objavo pogodb na portalu javnih naročil v skladu z 10.a čl. ZDIJZ

21.05.2015

Zavezancem iz 1. člena in drugega odstavka 1.a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14in 19/15 – odl. US, v nadaljevanju: ZDIJZ), ki nastopajo kot naročniki, koncedenti ali javni partnerji (v nadaljevanju: zavezanci) je na portalu javnih naročil v skladu z ZDIJZ,  Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15) in Odredbo o določitvi datuma, od katerega so vzpostavljene tehnične možnosti za objavo pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev na portalu javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/15) od 21. 5. 2015 na portalu javnih naročil omogočeno objavljanje javno dostopnih informacij javnega značaja iz pogodb o izvedbi javnega naročila, koncesijskih pogodb in pogodb o javno-zasebnem partnerstvu.

 

Pravna podlaga za obveznost objave pogodb na Portalu javnih naročil je peti odstavek 10.a člena ZDIJZ. Zavezanci morajo na portalu javnih naročil objaviti podatke o pogodbah in pogodbe v roku 48 dni od oddaje javnega naročila, podelitve koncesije ali izbire izvajalca javno-zasebnega partnerstva na podlagi postopka, ki ga urejajo zakoni, ki urejajo javno naročanje, koncesije ali javno-zasebno partnerstvo.

 

Podatke o pogodbah in pogodbe, ki so bile sklenjene v obdobju po 17. 10. 2014 do vzpostavitve možnosti objav na portalu javnih naročil, morajo zavezanci objaviti najkasneje do 2. 6. 2015.

 

Podatke iz pogodb in pogodbe na portalu javnih naročil lahko objavljajo le registrirani uporabniki portala.

 

Več vsebinskih informacij je objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo, in sicer  http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/transparentnost_in_dostop_do_informacij_javnega_znacaja/aktualno/.