Print header

Zgodovina (zakoni, podzakonski akti,…)

Slovenska zakonodaja

Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS) ter njuni podzakonski akti

ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 – odl. US, 90/12, 12/13 – UPB1, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3)

ZJNVETPS (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 43/11, 72/11 – UPB1, 43/12 – odl. US, 90/12, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3)

Uredba o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 36/13, 41/14, 96/14, 91/15 – ZJN-3 in 27/16)

Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 48/14, 91/15 – ZJN-3 in 27/16)

Uredba o seznamih naročnikov, seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (na podlagi ZJN-2) (Uradni list RS, št. 18/07, 80/14, 87/14 – popr. in 91/15 – ZJN-3 in 37/16)

Uredba o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (na podlagi ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 18/07, 12/13, 83/14 in 91/15 – ZJN-3 in 37/16)

Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnikov po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 58/07, 96/14 in 91/15 – ZJN-3)

Uredba o pravilih in postopku za ugotavljanje statusa naročnikov po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 58/07, 96/14 in 91/15 – ZJN-3)

Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 66/07, 19/10 – ZJN-2B in 19/10 – ZJNVETPS-B)

Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja (Uradni list RS, št. 57/13, 5/15 in 91/15 – ZJN-3 in 39/16)

Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 8/09, 3/13, 3/15 in 91/15 – ZJN-3)

Pravilnik o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in načinu njihovega zbiranja (Uradni list RS, št. 89/07 in 8/09)


Zakon o javni agenciji za javno naročanje (ZJAJN) in njegovi podzakonski akti ter Zakon o prenehanju javne agencije za javno naročanje (ZPJAJN):

ZJAJN (Uradni list RS, št. 59/10 in 48/12 – ZPJAJN)

ZPJAJN (Uradni list RS, št. 48/12)

Uredba o izvajanju javnih naročil Agencije za javno naročanje (Uradni list RS, št. 3/11, 104/11 in 48/12 – ZPJAJN)

Evropska zakonodaja

Predlogi v obravnavi

19.1.2016 - Javna povabila za posredovanje pripomb na osnutek predloga Uredbe o seznamih naročnikov in obveznih informacijah v objavah, osnutek predloga Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja in osnutek predloga Pravilnika o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja.

Objavljamo javno povabilo strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev pripomb na osnutek predloga Uredbe o seznamih naročnikov in obveznih informacijah v objavah, osnutek predloga Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja ter osnutek predloga Pravilnika o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja.

Povezave na javna povabila:

osnutek predloga Uredbe o seznamih naročnikov in obveznih informacijah v objavah

osnutek predloga Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi Zakona o javnem naročanju in načinu njihovega zbiranja

osnutek predloga Pravilnika o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja

___________________________________________________________________________

22.12.2015 - Javna povabila za posredovanje pripomb na ZJNPOV, Uredbo o skupnem JN ter Uredbo o finančnih zavarovanjih pri JN

Objavljamo javno povabilo strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev pripomb na osnutek Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV-A), javno povabilo strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev pripomb na osnutek Predloga Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije ter javno povabilo strokovni, zainteresirani in drugi javnosti za predložitev pripomb na osnutek Predloga Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju.

povezava na javno povabilo:

http://www.mju.gov.si/si/novinarsko_sredisce/novica/article/1328/6821/1ef51af455b4659a781064032d190c03/24.4.2015 - Ministrstvo za javno upravo je 24.4.2015 posredovalo v javno razpravo osnutek predloga Zakona o javnem naročanju, katerega pravno podlago predstavljata dve evropski direktivi (Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta in Direktiva 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev).

Osnutek Zakona o javnem naročanju

Spremni dopis

Obrazložitev osnutka zakona

Na podlagi poziva ministrstva organom državne uprave ter drugim deležnikom in interesnim skupinam je ministrstvo pred pripravo osnutka zakona prejelo predloge za spremembo sistema javnega naročanja in so objavljeni v naslednjem dokumentu: Predlogi

Do izteka roka javne razprave (to je do 25.5.2015) je ministrstvo prejelo predloge s strani 45 deležnikov in so objavljeni v naslednjem dokumentu: Predlogi na osnutek

Ministrstvo za javno upravo je prejete pripombe k osnutku Zakona o javnem naročanju skrbno preučilo. Pri obravnavi vseh prejetih predlogov je Ministrstvo za javno upravo upoštevalo vse tiste predloge in pripombe, ki sledijo ciljem tega zakona ali prispevajo k boljši ureditvi javnega naročanja in so skladne z ustavno in pravno-sistemsko ureditvijo Republike Slovenije, zakonodajo EU na področju javnega naročanja in nomotehničnimi pravili. V skladu s Poslovnikom Vlade RS, ki določa obvezen pisen odziv na bistvene predloge/mnenja, ki niso bili upoštevani, je ministrstvo podajalo naslednje obrazložitve.

Splošen odziv

Odzivi posameznim deležnikom

Državni zbor je na 13. redni seji dne 18.11.2015 sprejel Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je bil dne 30.11.2015 objavljen v Uradnem listu RS, št. 91 in bo začel veljati 1. aprila 2016.