Print header

Navodila in obrazci

ESPD

  • O uporabi, pripravi, izpolnjevanju in pregledu ESPD

Na portalu javnih naročil je dostopna aplikacija za pripravo, izpolnjevanje in pregled enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD, s katero se zagotavlja brezplačna elektronska storitev ESPD. ESPD je lastna izjava, katere oblika in vsebina je predpisana z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/7, v postopkih javnega naročanja pa ima vlogo predhodnega dokazila. ESPD izkazuje sposobnost gospodarskega subjekta, da izvede javno naročilo, in nadomešča lastne izjave, ki so se uporabljale pred uveljavitvijo ZJN-3. Uporaba ESPD je obvezna v vseh postopkih javnega naročanja po ZJN-3, razen v postopku naročila male vrednosti in postopku s pogajanji brez predhodne objave, ki se izvaja zaradi skrajne nujnosti in nepredvidljivosti. ESPD mora pripraviti naročnik, in sicer tako, da označi za konkreten postopek javnega naročanja relevantne razloge za izključitev in pogoje za sodelovanje, ter ga objaviti skupaj s t. i. razpisno dokumentacijo. Tako pripravljen ESPD izpolnijo kandidati, ponudniki, podizvajalci in gospodarski subjekti, na čigaršnje zmogljivosti se sklicuje kandidat oziroma ponudnik. Kandidat oziroma ponudnik  mora potrebne ESPD-je (svojega, podizvajalčevega itd). predložiti k prijavi oziroma ponudbi. Več o ESPD, zlasti o načinu priprave, izpolnjevanja in pregleda, najdete v Navodilih za uporabo ESPD.

Dodatno pojasnilo – Del II, oddelek A in D (skupina ponudnikov in podizvajalci)


Obrazci za preverjanje - davčne obveznosti:


Objave in sporočanje statističnih podatkov: